Kallelse till årsmöte 25 mars 2021

Välkommen att delta i Föreningen Flygande Veteraners årsmöte!

Datum: Torsdagen den 25 mars

Tid: 18.30

Handlingar hittar du längst ner på denna sida.

På grund av den pågående pandemin genomförs årsmötet som ett digitalt möte.
Detaljerad beskrivning av hur du deltar digitalt framgår nedan.

Anmälan: Du anmäler dig senast den 15 mars enligt följande:

 • E-post till arsmotet@flygandeveteraner.se
 • Brev till Flygande Veteraner, Flygplatsinfarten 41, 168 67 Bromma
 • Telefon till 08-29 50 33, lämna besked på telefonsvararen

Du som önskar delta anger:

 • Fullständigt namn
 • Medlemsnummer
 • E-postadress

Om du önskar ansluta till det digitala mötet med mobilt Bankid anger du också

 • Födelsenummer (Frivilligt, sparas inte efter mötet)

Övrigt: Samtliga medlemmar äger rätt att delta i mötet, yttra sig och rösta.

OBS! För att ha rätt att rösta ska medlemsavgiften vara erlagd senast den 28 februari i år. Likaså kan, enligt gällande stadga, en medlem ha fullmakt för ytterligare en medlem. Angående fullmakt, se längre ner på denna sida.

Vad krävs för att delta digitalt?

För att delta i mötet, yttra sig och rösta krävs att man har tillgång till två enheter med internet, det kan vara dator, läsplatta eller en smart telefon. På den ena enheten, datorn eller läsplattan, ska videokonferensverktyget Zoom användas. Här kan ni följa mötet, se presentationer och göra eventuella inlägg. På den andra enheten, datorn, läsplattan eller den smarta telefonen, används mötesverktyget Suffra till att registrera närvaro, att anmäla sig till talarlistan samt att rösta. Uppgifter nödvändiga för att delta digitalt samt ytterligare information om genomförandet sändes per e-post till dem som anmält deltagande senast den 22 mars.

Frågor om genomförandet, deltagandet eller tekniken för årsmötet, ring eller skicka E-post enligt nedan till:
Michael Östergren,
Telefon: 070-330 5094
E-post: michael.ostergren@flygandeveteraner.se

Fullmakt

Önskar du som medlem ge fullmakt till annan medlem skickar du följande uppgifter till e-postadress arsmotet@flygandeveteraner.se
eller per vanlig post till:

Att: Årsmötet Flygande veteraner, Flygplatsinfarten 41 168 67 BROMMA senast 15 mars med angivande av följande uppgifter:

 • Namnteckning, bevittnad,
 • medlemsnummer på den som ger fullmakt,
 • namn och medlemsnummer på den som ska ha fullmakten,
 • E-postadress

På fullmakten ska också anges vilket årsmöte den gäller

Frågor: Har ni frågor avseende årsmötet skicka ett meddelande till arsmotet@flygandeveteraner.se eller ring 08-29 50 33.

Dagordning för årsmötet

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 4. Fråga om fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter.
 5. Styrelsens årsredovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 9. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande verksamhetsår.
 10. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår.
 11. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och suppleanter i den ordning och utsträckning som de är i tur för val.
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 13. Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande
 14. Eventuella förslag och val av hedersmedlem.
 15. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner.
 16. Övriga frågor. I övriga frågor kan årsmötet inte fatta beslut men kan hänskjuta sådan fråga till styrelsen.
 17. Årsmötet avslutas.

Årsredovisningen kommer att finnas på webbplats före mötet. Valberedningens förslag till styrelse meddelas vid årsmötet

Foto: Karl-Axel Waplan

Handlingar:

Protokoll från årsmöte 25 mars

Klicka här för att läsa protokollet!