Rapport från hangaren

I hangaren i Västerås fortskrider underhållsarbetet med DC-3 Daisy. Under januari demonterades isplåtarna på bägge sidor för inspektion. Plåtarna fungerar som skydd om is skulle lossna från propellrarna. Allt såg bra ut så efter lite underreds-behandling monterades plåtarna tillbaka.

Dörrarna har också demonterats för rengöring och översyn (sprickor, korrosion m.m). När det är klart kommer dörrarna att monteras tillbaka igen. Det här är ett arbete som görs vart sjätte år. Det pågår även ett arbete med att kontrollera och smörja vingklaffens hydralcylinder som
sitter på undersidan. En annan översynspunkt, som görs vart fjärde år, är att blåsa rent alla instrumentrör för att få bort eventuell smuts.

Foto: Maria Andersson


Foto: Håkan Lif

Parallellt med detta pågår ett stort arbete med att revidera underhållshandboken, som styr alla underhållspunkter. Anledningen det är Daisys flygtider. Tidigare när hon flög för SAS låg antalet flygtimmar på 1 000 timmar per år. Idag flyger hon under 100 timmar per år. Det betyder att om det finns en inspektionspunkt som ska göras på 2 000 timmar, så gjordes detta i det gamla systemet vartannat år. I vårt system, om vi räknar timmar, motsvarar det vart tjugonde år. Det blir inte hållbart eftersom man då inte kommer att upptäcka korrosion och skador i tid. Därför är det viktigt att göra en revidering och gå från flygtid till kalendertid. Istället för att göra en inspektion efter tusen timmar görs det nu en gång per år.
Från den tekniska sidan är planen att Daisy ska vara redo för en första flygtur i slutet av april.

Text: Maria Andersson
Omslagsbild: Maria Andersson