Kallelse till årsmöte 2023

Välkommen att delta i föreningen Flygande Veteraners årsmöte!

Datum: Söndagen den 19 mars 2023
Tid: 13:00
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm och/eller digitalt

Årsmötet genomförs som ett kombinerat fysiskt och digitalt möte. Du kan delta digitalt eller komma fysiskt till möteslokalen. Oavsett vilket sätt du väljer så kommer du delta digitalt, med din smartphone, surfplatta eller dator. En detaljerad beskrivning hur du deltar digitalt framgår av beskrivningen längre ner.

Samtliga medlemmar äger rätt att delta i mötet, yttra sig och rösta. För att ha rätt att rösta ska medlemsavgiften vara erlagd senast den 28 februari i år. Likaså kan, enligt gällande stadgan, en medlem ha fullmakt för ytterligare en medlem. Angående fullmakt, se längre ner på denna sida.

Obligatorisk anmälan till årsmötet senast den 12 mars 

Du anmäler deltagande på något av följande sätt:

 • Använd länken i mejlet som alla medlemmar med mejladress har eller kommer att få eller använd anmälningsformuläret under EVENT i  medlemsportalen
 • Skicka ett mejl till arsmotet@flygandeveteraner.se
 • Skicka ett fysiskt brev till Flygande Veteraner, Flygplatsinfarten 41, 168 67 Bromma

När du anmäler dig så måste du ange:

 1. Fullständigt namn
 2. Medlemsnummer
 3. E-postadress
 4. Om du önskar delta fysiskt på plats i möteslokalen, eller enbart digitalt.
 5. Personnummer (endast om du vill logga in med BankID. Sparas inte efter mötet)

Du som har anmält dig till årsmötet kommer att få ett mejl med alla nödvändiga uppgifter för att delta digitalt samt ytterligare information om genomförandet senast den 18 mars.

Vad krävs för att delta digitalt?

För att delta i mötet på plats krävs att man har en internetuppkopplad smartphone, surfplatta eller dator. Detta för att kunna använda mötesverktyget Suffra, där man registrerar närvaro, anmäler sig till talarlistan samt röstar. För att delta i mötet helt digitalt krävs ytterligare en internetuppkopplad smartphone, surfplatta eller dator för att kunna använda videokonferensverktyget Zoom, där du kan följa mötet, se presentationer och göra eventuella inlägg.

Fullmakt

Önskar du som medlem ge fullmakt till annan medlem så skickar du önskemål om detta senast den 12 mars till mejladressen arsmotet@flygandeveteraner.se eller med vanlig post till adressen:

Flygande Veteraner
Att: Årsmötet
Flygplatsinfarten 41
168 67 BROMMA

På fullmakten måste följande uppgifter anges

 1. Namnteckning, bevittnad.
 2. Medlemsnummer på den som ger fullmakt.
 3. Namn och medlemsnummer på den som ska ha fullmakten.
 4. Mejladress.
 5. Till vilket årsmöte fullmakten gäller.

Frågor?

Om du har frågor angående genomförandet, deltagandet eller tekniken för årsmötet, ring eller skicka ett mejl till  Michael Östergren enligt nedan:

Telefon: 070-330 5094
E-post: michael.ostergren@flygandeveteraner.se 

Har du allmänna frågor angående årsmötet så skicka ett mejl till arsmotet@flygandeveteraner.se eller ring till 08-29 50 33.

Dagordning för årsmötet

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 4. Fråga om fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter.
 5. Styrelsens årsredovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 9. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande verksamhetsår.
 10. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår.
 11. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och suppleanter i den ordning och utsträckning som de är i tur för val.
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 13. Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande
 14. Eventuella förslag och val av hedersmedlem.
 15. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner.
 16. Övriga frågor. I övriga frågor kan årsmötet inte fatta beslut men kan hänskjuta sådan fråga till styrelsen.
 17. Årsmötet avslutas.

Årsredovisningen och andra dokument kommer att finnas att ladda ned på denna sida före mötet. Valberedningens förslag till styrelse meddelas vid årsmötet

Handlingar

Välkomna!