Flygande Veteraners Integritetspolicy

Flygande Veteraner värnar om våra medlemmar och gåvogivares personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lag, giltig från och med den 25 maj 2018, som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). GDRP stärker ytterligare kraven på hur organisationer och företag får behandla dina personuppgifter.

Ansvarig för hur personuppgifter hanteras är föreningen Flygande Veteraner, organisationsnummer 802012-9378, Flygplatsinfarten 41, 168 67 Bromma.

Föreningens medlemsregister hanteras av Westarc.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna, till exempel skicka ut medlemstidningen samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens arrangemang
Sammanställning av statistik
Kontakt med medlem

Vid deltagande i arrangemang kan vi efterfråga ytterligare uppgifter, såsom din vikt och personnummer med mera. Utan dessa uppgifter kan arrangemanget ej genomföras. Dessa uppgifter kommer raderas så snart arrangemanget är genomfört, avbokas eller blir inställt.

Genom att betala din medlemsavgift eller bokar dig för ett arrangemang accepterar du att Flygande Veteraner sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår ovan.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Avslutas medlemskapet raderas alla personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

  • Du kan själv logga in på “Mina sidor” på vår hemsida och kontrollera och korrigera de uppgifter som vi sparat.
  • Om Du inte har möjligheter att komma in på “Mina sidor” på vår hemsida kan du begära ett utdrag på uppgifterna från vår medlemsservice.
  • Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Vi har dock rätt att neka en begäran eller ta ut en administrativ avgift när en begäran kan anses vara oberättigad eller orimlig.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
  • Har du några frågor angående detta är du varmt välkommen att kontakta oss på medlemsservice@flygandeveteraner.se

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna. används.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Flygande Veteraner förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.